Backer name Amount
Ekta sharma ₹ 3000
ASEEM DOGRA ₹ 10000
FARHAN ₹ 2000
SANJAY CHAUHAN ₹ 3000
SHADAB ₹ 100
CHESHTA SABHARWAL ₹ 2000
IRFAN KHAN ₹ 1500
AKSHAY SHARMA ₹ 200
ASHOK KUMAR ₹ 1200
KULVEER ₹ 5000
SHALINI SHARMA ₹ 2700
TANYA ₹ 2000
SHIV GOEL ₹ 200
AJIT SINGH ₹ 300
ADIL ALI ₹ 3500
Vishal GUPTA ₹ 2000
BHASKAR GHOSH ₹ 1200
AMIT MISHRA ₹ 1000
ANUJ SINGH ₹ 1500
PUSHKAR KHATANA ₹ 2000

Get started today

Discover new crowdfunding campaigns or start your own campaign to raise funds